Asbest utbildning

Utbildning i asbestsanering

Den som kan tänkas komma i kontakt med asbest eller asbesthaltiga material i sitt yrke skall enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter få utbildning om de hälsoeffekter som asbest kan ha, de egenskaper som materialen har samt var dessa kan hittas. Detta eftersom felaktig hantering av asbest kan leda till svåra kroppsliga skador och sjukdomar.

Oavsett om du är arbetsledare för rivningsprojekt i byggnader där asbest kan förekomma eller om du arbetar direkt med rivning eller renovering av byggnader och anläggningar som kan innehålla asbest finns det alltså lagkrav på att du är utbildad inom säker asbesthantering.

Utbildningarna tar bara några få dagar i anspråk, men ger dig alla de kunskaper du behöver för att kunna arbeta på ett sätt som skyddar både dig själv och andra som vistas i närheten, både under projektets gång men även efteråt.

Detta lär du dig under en asbestutbildning

När vi utbildar dig inom asbesthantering får du dels teoretiska kunskaper om materialet asbest och dess egenskaper. Vi går igenom materialets historik och dess applikationer för att du ska veta var materialet kan tänkas hittas än idag. Det gör dig väl rustad och uppmärksam inför rivningsuppdrag då du vet vad du måste vara uppmärksam på.

Du får kunskaper i vilken skyddsutrustning som behövs för arbete med asbest, till exempel skyddsmasker och skyddsdräkter samt hur dessa ska hanteras. Du lär dig om när det krävs luftsluss vid asbestarbete och hur en sådan säkras.

Med hjälp av praktiska övningar får du prova på hur det är att arbeta med skyddsutrustningen samt hur du på ett säkert sätt tar hand om asbestmaterial för att minimera riskerna och spridningen av damm.

asbest utbildning

Hälsoundersökning krävs

För att ha rätt att arbeta med asbest måste man enligt Arbetsmiljöverket genomgå en hälsokontroll. Vid kontrollen görs en sedvanlig läkarundersökning samt även spirometri och lungröntgen för att utesluta att du lider av ett tillstånd som ger en försämrad lungfunktion. Skulle detta vara fallet avråds du från arbete med asbest. Du som regelbundet arbetar med asbest skall genomgå regelbundna kontroller för att utesluta att du har utsatts för asbestexponering.

Lev upp till Arbetsmiljöverkets krav med våra kurser inom asbesthantering